Rejestracja użytkownika
Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Dane szczegółowe użytkownika
Additional information

REGULAMIN PORTALU ORTOPEDIA POLSKA


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Portal Ortopedia Polska www.ortopediapolska.pl jest inicjatywą prywatną
i z założenia ma służyć nieograniczonej liczbie odbiorców. Celem Portalu jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu ortopedii oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.
2. Administratorem i właścicielem Portalu jest Medfora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-699), os. Wichrowe Wzgórze 122, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000369126.
3. Niniejszy regulamin przedstawia zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania
z Portalu Ortopedia Polska.

§ 2. Definicje

1. Uczestnik Portalu - lekarz indywidualny, gabinet, zorganizowana placówka medyczna, placówka świadcząca usługi prozdrowotne, podmiot gospodarczy, wprowadzający na rynek polski produkty farmaceutyczne oraz sprzęt ortopedyczny, jak również inne podmioty zarejestrowane w bazie Portalu.
2. Użytkownik Portalu – Uczestnik Portalu lub osoba zainteresowana informacjami zawartymi w Portalu, korzystająca z jego zasobów oraz funkcji.

§ 3. Użytkowanie Portalu przez Uczestników Portalu

1. Uczestnikami Portalu są osoby wymienione w § 2 pkt. 1, które dokonają prawidłowej rejestracji w Portalu w celu udostępnienia im konta na Portalu, zgodnie z procedurą rejestracyjną Uczestnika Portalu.
2. Konta w domenie ortopediapolska.pl udostępniane są bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Uczestnik Portalu otrzymuje bezpłatne konto w domenie ortopediapolska.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu oraz wypełnieniu
i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego.
4. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Uczestnik Portalu potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
5. Administrator Portalu weryfikuje dane identyfikacyjne Uczestnika Portalu zawarte
w formularzu rejestracyjnym..
6. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Uczestnika Portalu oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora Portalu w celu świadczenia usługi poczty elektronicznej oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926)
7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204) każdy Uczestnik Portalu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,  a także całkowitego usunięcia z bazy danych Portalu.
8. Uczestnik Portalu, w ramach udostępnionego konta otrzymuje pełny dostęp do wszystkich serwisów Portalu, inni Użytkownicy Portalu nie mają dostępu do danych przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Portalu.
9. Uczestnik Portalu jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
10. Uczestnik Portalu ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w domenie ortopediapolska.pl, w tym za treści i inne zawartości przesyłanych wiadomości oraz wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym,
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
11. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
12. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu pocztowego z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora Portalu.
13. Uczestnik Portalu zobowiązuje się do
-   poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych, itd.), co, do których Uczestnik Portalu nie posiada praw autorskich;
-  nie zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym itp;
-   nie zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników (linków), itp.) bez uprzedniej zgody Administratora Portalu.
14. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i strony Uczestnika Portalu, jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania konta niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu. Po zamknięciu konta Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie poczty elektronicznej na zamknięte konto.
15. Administrator Portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Uczestników Portalu.
16. Administrator Portalu nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Uczestników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika Portalu.
17. Zakładając bezpłatne konto w domenie ortopediapolska.pl Uczestnik Portalu wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora Portalu na założone przez niego konto treści informacyjnych, naukowych oraz promocyjnych.
18. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo usuwania wszelkich informacji, które kolidują lub mogą powodować przekroczenie prawa, moralności, etyki oraz powodują lub mogą spowodować naruszenie dobra innych osób lub instytucji.
19. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Uczestników Portalu o podjęciu takiej decyzji.
20. Administrator Portalu zastrzega, iż odpowiedź Eksperta Portalu udzielona Uczestnikowi Portalu na przesłane w ramach zakładki „Eksperci Portalu” zapytanie, nie stanowi diagnozy i nie zastępuje bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem.
W szczególności, taka odpowiedź nie stanowi podstaw do zmiany dotychczasowego rozpoznania i/lub sposobu leczenia u osób będących w trakcie leczenia. Odpowiedź Eksperta Portalu stanowi jedynie wskazówkę w zakresie leczenia.

§ 4. Użytkowanie Portalu przez Użytkowników Portalu.

1. Dostęp do Portalu dla odwiedzających go Użytkowników jest bezpłatny.
2. Administrator zastrzega, że informacje podawane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji w nim zawartych mogą zostać podjęte dopiero po konsultacji z lekarzem. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte lub ich zaniechanie pod wpływem informacji w nim zawartych oraz za ich ewentualne skutki. Do decyzji leczniczej upoważniony jest wyłącznie lekarz.
3. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.
4. Informacje dotyczące leków na receptę są przeznaczone wyłącznie dla lekarzy, farmaceutów, naukowców i studentów akademii medycznych.
5. Dane o metodach leczniczych zawarte w Portalu należą do informacji naukowych.
6. Za dane informacje umieszczone na stronach Portalu wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

§ 4a Serwis społecznościowy

1.     Uczestnicy portalu mają możliwość korzystania z działania platformy komunikacyjnej (Serwisu społecznościowego),funkcjonującej pod domeną www.ortopediapolska.pl oraz z oferowanych na niej usług (dalej: „Serwis” lub „Serwis społecznościowy”).

2.     W ramach Serwisu społecznościowego:

a)     możliwe jest wyszukiwanie Użytkowników, wymiana korespondencji, uwag, opinii i zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami, w ramach prowadzonej Bazy Kont,

b)     udostępniana jest przestrzeń serwerowa, w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych,

c)     świadczone są Usługi.

2.     Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych w ramach Serwisu Usług i funkcjonalności jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem ewentualnych Usług Płatnych).

3.     Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem www.ortopediapolska.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

4.     Administrator dokonuje weryfikacji Danych Osobowych w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie, zwrócenie się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane lub Dane Osobowe; po dokonaniu weryfikacji Administrator ma prawo do zmiany statusu Konta.

5.     Akceptacja Regulaminu Portalu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a)     zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

b)     dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu;

c)     Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu oraz Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone  ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

d)     wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu lub Serwisu , w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;

e)     zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Administratora Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

f)      wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter Portalu), wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;

g)     umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;

h)     zezwalam na świadczenie przez Administratora Usług w ramach mojego Konta na Portalu;

i)      jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

j)      akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

k)      akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

l)      akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Administratora wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

m)   w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administratora zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

6.     Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

7.     Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

8.     Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

9.     Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

10.  Zawierając Umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

b)     przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych podmiotów;

c)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

e)     niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

f)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

g)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

h)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

i)      powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Serwisu.

11.  Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

a)     programowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;

b)     oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

c)     haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

12.  Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

13.  Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

a)     umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

b)     umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

c)     rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej

d)     uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Administratorem w ramach których postanowiono inaczej;

e)     wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);

f)      podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

14.  Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

15.  Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu.

16.  Administrator archiwizuje Dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

17.  Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

18.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

19.  Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury podanej na stronie www.ortopediapolska.pl, Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

20.  Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

21.  Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

a)     należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;

b)     należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;

c)     objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

23.  Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

a)     podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Administratora;

b)     umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu;

c)     otrzymania przez Administratora Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;

d)     otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

e)     kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

24.  W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Administrator.

25.  W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administrator, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administrator.

26.  W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach  Serwisu.

27.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

28.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

29.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

30.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

31.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

32.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Administratora przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

33.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

34.  Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Administratorowi reklamacji przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.ortopediapolska.pl.

35.  Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

36.  Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§ 5. Prawa własności intelektualnej

1. Zabrania się pobierania informacji prezentowanych w Portalu w celu ich wtórnego wykorzystania. Materiały udostępnione na Portalu mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku prywatnego. Kopiowanie, przetwarzanie, udostępnianie ich innym osobom,
w szczególności w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach Portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Portalu jest zabronione.
2. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi
w Portalu, jak również prawa autorskie do informacji publikowanych na Portalu są zastrzeżone właścicielowi i Administratorowi Portalu.

§ 6.  Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z portalu jest dobrowolne, a wszystkie osoby z niego korzystające zobowiązane są do respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany staja się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.ortopediapolska.pl


Przeczytałem i akceptuję.


Rejestracja

Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta w portalu

UTWÓRZ NOWE KONTO


Jeżeli posiadasz konto zaloguj się poniżej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w stopce na naszej stronie internetowej lub klikając ten link: Więcej informacji.